ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡು -  ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ