ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾಲ್ಕು - ಬಿಳಿ  ಬಣ್ಣದ  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ