ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಗುಣ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈಗ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ 

 

 

  

ಬಣ್ಣಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ 

 

ಬಣ್ಣಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 

 

ಬಣ್ಣಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ


ಬಣ್ಣಗಳ ಪರಿಚಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ