• ಯಾವುದಾದರು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ (ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣ ).

 

  • ಒಂದು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇರಿಸಿ 

 

  • ಕಲಸಿದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಅದ್ಧಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿ

 

  • ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅದ್ಧಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿ

 

  • ಹೆಬ್ಬರಳಿನ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಡೀ

 

  • ಕೈ ಗುರುತಿನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ)

 

  • ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.